REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU ZASTĘPSTWO.PL


§ 1
Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin;
Usługodawcy – należy przez to rozumieć Wolters Kluwer Polska Sp. Z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (miejsce przechowywania dokumentacji ww. Spółki), pod nr KRS 0000709879, o kapitale zakładowym (kapitale wpłaconym w całości) w wysokości 15.000.524 PLN, NIP: 583-001-89-31, REGON 190610277; ewentualna zmiana firmy Usługodawcy, siedziby, adresu siedziby, sądu lub wydziału, miejsca przechowywania dokumentacji, wysokości kapitału zakładowego nie stanowi zmiany Regulaminu, ale jest notyfikowana poprzez ogłoszenie na stronie www.wolterskluwer.pl lub www.zastepstwo.pl;
Stronach – należy przez to rozumieć łącznie Usługodawcę i Użytkownika;
Stronie - należy przez to rozumieć Usługodawcę lub Użytkownika;
Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną spełniającą warunki opisane w niniejszym Regulaminie, uprawnioną do korzystania z Serwisu;
Zleceniu – należy przez to rozumieć złożone przez Użytkownika w Serwisie zgłoszenie udzielenia substytucji lub upoważnienia dla Użytkownika będącego aplikantem do zastępowania Użytkownika przed właściwymi organami w rozumieniu Przepisów o adwokaturze, Przepisów o radcach oraz Przepisów o rzecznikach;
Serwisie – należy przez to rozumieć system aplikacji internetowych udostępnionych na stronie internetowej pod adresem www.zastepstwo.pl lub www.zastępstwo.pl, służących Użytkownikowi do korzystania z Usługi;
Usłudze – należy przez to rozumieć świadczoną drogą elektroniczną usługę polegająca na możliwości składania lub przyjmowania Zleceń. Szczegółowy opis Usługi oraz poszczególnych jej funkcjonalności zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
Serwisie logowania – należy przez to rozumieć administrowany przez Usługodawcę system, dostępny wyłącznie przez Internet poprzez stronę www.logowanie.wolterskluwer.pl, za pośrednictwem którego następować będzie – na zasadach określonych w Regulaminie i Zasadach korzystania – logowanie Użytkownika do Serwisu;
Zasadach korzystania – należy przez to rozumieć instrukcję dotyczącą sposobu i zasad korzystania z Serwisu logowania, dostępną na stronie www.logowanie.wolterskluwer.pl;
Przepisach o radcach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeks etyki radcy prawnego;
Przepisach o adwokaturze – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeks etyki adwokackiej;
Przepisach o rzecznikach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych wraz z aktami wykonawczymi oraz Zasady etyki zawodowej rzecznika patentowego i Zasady wykonywania zawodu;
Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
Ustawie papp – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
Ustawie odo – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wraz z aktami wykonawczymi do niej;
Koncie – należy przez to rozumieć zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach Serwisu logowania. Użytkownik może za pośrednictwem Konta zarządzać Usługą;
Profilu – należy przez to rozumieć funkcjonalność w Serwisie pozwalającą Użytkownikowi na gromadzenie wybranych informacji dotyczących jego osoby.


§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa m.in.:
  1. prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników związane ze świadczeniem Usługi drogą elektroniczną;
  2. zasady wyłączenia odpowiedzialności Usługodawcy w związku ze świadczeniem Usługi drogą elektroniczną;
  3. warunki ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę w Serwisie.
 2. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usługi.
 4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.


§ 3
Użytkownik, warunki zawierania umów o świadczenie Usług

 1. Użytkownikiem może być:
  1. radca prawny wykonujący zawód zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych;
  2. adwokat wykonujący zawód zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze;
  3. rzecznik patentowy wykonujący zawód zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych;
  4. aplikant radcowski (przy uwzględnieniu treści art. 351 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych);
  5. aplikant adwokacki (przy uwzględnieniu treści art. 77 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze);
  6. aplikant rzecznikowski (przy uwzględnieniu treści art. 36 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych).
 2. Użytkownik dokonując rejestracji lub logowania w Serwisie logowania potwierdza posiadanie statusu uprawniającego Go do korzystania z Usługi. Usługodawca jest uprawniony do pozyskiwania od właściwych władz samorządu zawodowego, do którego należy Użytkownik, informacji czy Użytkownik spełnia warunki wskazane w ust. 1. Nadto dokonując rejestracji lub logowania w Serwisie logowania Użytkownik potwierdza, że umowę o świadczenie przez Usługodawcę Usługi zawarł w zakresie swojej działalnością gospodarczej lub zawodowej, tj. nie jako konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego.
 3. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Przepisów o radcach, Przepisów o adwokaturze, Przepisów o rzecznikach, Ustawy, Ustawy papp oraz Ustawy odo.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi następuje:
  1. w przypadku osób nieposiadających Konta w Serwisie logowania – poprzez założenia takiego Konta w Serwisie logowania, uzupełnienie wszystkich danych w Profilu oraz zaakceptowanie Regulaminu;
  2. w przypadku osób posiadających już Konto w Serwisie logowania - uzupełnienie wszystkich danych w Profilu oraz zaakceptowanie Regulaminu.
 5. Założenie Konta w Serwisie logowania oraz korzystanie z Serwisu logowania, a tym samym z Usługi następuje w oparciu o Zasady korzystania.
 6. Korzystanie z Usługi wymaga pośrednictwa Serwisu logowania. Użytkownik nie może korzystać z Usługi bez pośrednictwa Serwisu logowania.
 7. Serwis logowania jest skonstruowany w ten sposób, że podstawową, obok hasła, o którym poniżej mowa, daną autoryzującą jest adres poczty elektronicznej, który pełni funkcję loginu. Zastrzega się, że z jednym adresem poczty elektronicznej może być powiązane tylko jedno hasło. Login i hasło stanowić będą parę danych autoryzujących dostęp do Serwisu. Zarówno adres poczty elektronicznej, jak i hasło mogą ulegać zmianie w trybie określonym w Zasadach korzystania. Zmiany takie nie są zmianami Umowy ani Regulaminu.
 8. Zaleca się podawanie przez Użytkownika dla celów autoryzacji adresu poczty elektronicznej niebędącego danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ustawy odo.
 9. W przypadku podania przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej stanowiącego jego daną osobową, Użytkownik oświadcza, że ma świadomość celów i zakresu przetwarzania tej danej przez Usługodawcę; cele te i zakres określają Regulamin i Zasady korzystania; Użytkownika poucza się w takim przypadku, że wprawdzie podanie adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne, niemniej jednak z uwagi na założenia Serwisu logowania, niezbędne do korzystania z niego; Użytkownik może jednak podać taki adres poczty elektronicznej, który nie ma charakteru danej osobowej w rozumieniu przepisów Ustawy odo; poucza się niniejszym, że Użytkownik poprzez Serwis logowania ma dostęp do podanych w procesie zakładania Konta danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania stosownie do Zasad korzystania; Usługodawca nie przewiduje udostępniania tej danej innym odbiorcom.
 10. W przypadku podania przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej będącego daną osobową w rozumieniu przepisów Ustawy odo, Licencjobiorca oświadcza, że dana ta ma charakter danej służbowej, którą może swobodnie, w tym dla celów opisanych w Regulaminie i Zasadach korzystania dysponować.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania z Konta, Serwisu logowania lub Serwisu w przypadku zapoznania się z loginem i hasłem przez osobę nieuprawnioną. Użytkownik ma możliwość, w ramach Serwisu logowania do zmiany ww. danych stosownie do Zasad korzystania.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania z Usługi lub Serwisu spowodowane:
  1. podaniem nieprawdziwych danych w procesie rejestracji, w tym wadliwego adresu poczty elektronicznej lub takiego adresu, do którego Użytkownik nie ma dostępu,
  2. niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem operacji realizowanych za pośrednictwem Serwisu logowania, jeśli spowodowane zostało to wadą teletransmisyjną, techniczną, awarią urządzeń lub przerwaniem połączenia, z przyczyn niezależnych od Usługodawcy,
  3. siłą wyższą, tj. zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od Usługodawcy, w szczególności takim jak: pożar, powódź, wojna, strajk, blokady dróg, działania władz państwowych, faktyczny lub domniemany atak terrorystyczny uniemożliwiający świadczenie Usługi,
  4. będących rezultatem korzystania przez Użytkownika z Serwisu logowania.
 13. Usługa, Serwis lub Serwis logowania mogą być niedostępne, na co Użytkownik godzi się niniejszym:
  1. z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym z powodu siły wyższej,
  2. z przyczyn związanych z niedostępnością łączy internetowych, a także
  3. w związku z jego modyfikacjami, konserwacją, testowaniem czy aktualizowanym przez okres nie dłuższy jednak niż 50 godzin miesięcznie.
 14. W razie naruszenia przez Użytkownika prawa lub Regulaminu Usługodawca może wedle własnego wyboru:
  1. zablokować Użytkownikowi dostęp do Serwisu;
  2. zaprzestać świadczenia Usługi;
  3. usunąć Profil Użytkownika z Systemu.

§ 4
Rodzaje i zakres Usługi

 1. Za pomocą Serwisu Użytkownik może:
  1. złożyć Zlecenie;
  2. przyjąć do realizacji Zlecenie złożone przez innego Użytkownika.
 2. Składając Zlecenie Użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane:
  1. nazwę Zlecenia,
  2. datę i godzinę rozpoczęcia Zlecenia oraz ewentualnie jego zakończenia,
  3. typ Zlecenia;
  4. przewidywany czas trwania Zlecenia;
  5. miejsce realizacji Zlecenia;
  6. wszystkie inne niezbędne informacje, które dostarczą innym Użytkownikom wiadomości o składanym Zleceniu i umożliwią podjęcie decyzji o jego przyjęciu.
 3. Składając Zlecenie Użytkownik zobowiązany jest podać jedynie te informacje, których ujawnienie innym Użytkownikom Serwisu nie stanowi naruszenia tajemnicy zawodowej. Usługodawca nie odpowiada za treść i formę wprowadzanych do Serwisu informacji. W przypadku naruszenia prawa lub Regulaminu złożone Zlecenie może zostać usunięte z Serwisu.
 4. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych informacji i naciśnięciu przycisku „Opublikuj” Zlecenie jest widoczne w Serwisie dla innych Użytkowników. Przez pewien czas będzie ono również widoczne na stronie głównej Serwisu. Od tej chwili inni Użytkownicy mogą zgłosić się do jego realizacji.
 5. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość anulowania wprowadzonego do Serwisu Zlecenia jak również zmiany jego treści. Zlecenie automatycznie zmienia swój status na „Nieaktualne” po upływie terminu jego realizacji.
 6. Użytkownik jest zobowiązany składać Zlecenia z odpowiednim wyprzedzeniem oraz powinien usunąć Zlecenie, które stało się nieaktualne.
 7. Każdy Użytkownik ma możliwość wyszukiwania i przyjmowania Zleceń.
 8. W celu przyjęcia Zlecenia Użytkownik powinien nacisnąć przycisk "Zgłoś się".
 9. W momencie zgłoszenia się do Zlecenia Użytkownik, który złożył to Zlecenie zostanie poinformowany za pomocą listu elektronicznego o zgłoszeniu. Będzie on mógł zobaczyć dane Użytkownika, który zgłosił się do Zlecenia.
 10. W przypadku zgłoszenia się do jednego Zlecenia kilku Użytkowników Użytkownik, który złożył Zlecenie ma możliwość wybrania jednego z nich. Użytkownicy, którzy nie zostali wybrani otrzymają zwrotny list elektroniczny z informacją o odrzuceniu ich zgłoszenia.
 11. W chwili zaakceptowania zgłoszenia przez Użytkownika składającego Zlecenie, zarówno on jak i Użytkownik przyjmujący Zlecenie otrzymają za pośrednictwem listu elektronicznego informację o tej okoliczności. Od tej chwili Zlecenie przestaje być widoczne dla innych Użytkowników Serwisu.
 12. Użytkownik, który został zaakceptowany jest zobowiązany do niezwłocznego skontaktowania się z Użytkownikiem składającym Zlecenie. Wszelkie dane kontaktowe Użytkownika składającego Zlecenie dostępne są w wygenerowanym przez Serwis liście elektronicznym potwierdzającym akceptację zgłoszenia.
 13. Usługodawca zabrania przyjmowania zastępstw przez Użytkowników w cudzym imieniu.
 14. Dane o Użytkownikach, szczegółowe dane o Zleceniach i inne dane wprowadzone do Serwisu są widoczne jedynie dla Użytkownika po ich zalogowaniu do Serwisu.

§ 5
Profil

 1. W przypadku gdy w ramach Profilu Użytkownik zamieści zdjęcie przedstawiające wizerunek Użytkownika, z chwilą zamieszczenia tego zdjęcia Użytkownik oświadcza, że posiada prawo do publikacji i rozpowszechniania zdjęcia oraz wyraża zgodę na publiczne udostępnianie tego wizerunku w Serwisie.
 2. W przypadku gdy Użytkownik zamieści w Serwisie utwór w rozumieniu Ustawy papp, znak towarowy lub inny przedmiot własności intelektualnej domniemywa się, że Użytkownik jest uprawniony do korzystania z tego utworu lub przedmiotu w ww. sposób. Z chwilą zamieszczenia tego przedmiotu w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na jego publiczne udostępnianie za pośrednictwem Serwisu.
 3. W przypadku zamieszczenia w Profilu danych klientów lub pracodawców Użytkownika albo klientów podmiotu, w ramach którego Użytkownik wykonuje zawód, z chwilą zamieszczenia tych danych Użytkownik oświadcza, że posiada prawo korzystania z tych danych oraz wyraża zgodę na publiczne udostępnianie tych danych w Serwisie. Powyższe dotyczy także rekomendacji udzielanych przez klientów.
 4. Użytkownik korzystając z Usługi zobowiązany jest do powstrzymania się od:
  1. publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
  2. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
  3. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z Serwisów w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
  4. wykorzystywania Usługi w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami,
  5. naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy;
  6. zamieszczania informacji objętych obowiązującą Użytkownika tajemnicą zawodową;
  7. zamieszczania w Serwisie nieprawdziwych Zleceń lub Zleceń zawierających nieprawdziwe dane.

§ 6
Reklamy

Usługodawca informuje, że w Serwisie prezentowane mogą być treści informacyjne oraz treści reklamowe dotyczące usług oraz towarów Usługodawcy lub osób trzecich, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę.

§ 7
Warunki techniczne korzystania z Usługi

 1. W celu prawidłowego korzystania z Usługi Użytkownik powinien używać oprogramowania oraz sprzętu spełniającego wymagania opisane w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Serwis działa w oparciu o technologię plików „cookies”. Zasady wykorzystywania plików „cookies” przez Usługodawcę są zawarte w Polityce prywatności i cookies dostępnej na stronie http://www.wolterskluwer.pl/polityka-prywatnosci.


§ 8
Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. W takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, z zastrzeżeniem zwłaszcza postanowień art. 473 § 2 kc wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy za wszelkie skutki związane z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu, w tym za szkody wynikłe z użytkowania lub niemożności jego użytkowania, w szczególności zaś za szkody wynikłe z wad/awarii/usterek udostępnianego Serwisu czy ew. błędów danych zawartych w Serwisie.
 2. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz za zdolność Użytkowników do składania, przyjmowania i realizacji Zleceń.


§ 9
Reklamacje

 1. Reklamacje dot. problemów z korzystaniem z Serwisu lub Usługi mogą być zgłaszane Usługodawcy pocztą elektroniczną na adres pomoc.techniczna@wolterskluwer.pl.
 2. Każda reklamacja winna zawierać:
  1. imię i nazwisko Użytkownika oraz adres poczty elektronicznej zarejestrowany w Serwisie Logowania;
  2. szczegółowy opis problemu.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja będzie rozpatrywana przez Usługodawcę niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia jej zgłoszenia w sposób wyżej podany. Załatwienie reklamacji będzie polegać na wskazaniu, czy problemy z korzystaniem z Serwisu lub Usługi wynikły z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, czy też z innych; jeżeli będzie możliwe (bez ponoszenia kosztów przez Usługodawcę) takie ustalenie, Usługodawca wskaże te inne przyczyny.
 4. Dostrzeżone przez Użytkownika wady Serwisu lub Usługi, będą usuwane przez Usługodawcę jedynie w miarę ich doskonalenia, stosownie do kształtowanego przez Usługodawcę - w toku bieżącej działalności - planu produkcyjnego. Usługodawca nie jest zobowiązany do usuwania usterek czy wad w innym - aniżeli wyżej podanym – zakresie i trybie, w szczególności Użytkownikowi nie przysługuje prawo żądania ich usunięcia w określonym terminie.


§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi poprzez skasowanie swojego Profilu w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu i Usługi jest darmowe.
 3. Serwis oraz zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w Serwisie treści, znaki towarowe, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i wideo, opracowania stanowią własność Usługodawcy, wyłączając te, które stanowią odrębną własność innych podmiotów.
 4. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa w ust. 3, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne - chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu i zamieszczenie na stronie głównej Serwisu informacji o zmianie. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji.
 6. Niniejszy Regulamin został przyjęty 1.12.2014 r. i wchodzi w życie od dnia 22.12.2014 r. zastępując Regulamin z dnia 19.11.2010 r.